Вимоги до публiкацiй

Шановні автори!
 
До друку у розділ «НАУКОВА ДУМКА» приймаються статті українською, російською, або англійською мовами у яких присутні наступні елементи:
  • Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок  із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;
  • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
  • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.
 
Текст статті має бути набраний у редакторі Word (95,98, 2000, ХР), шрифтом Times New Roman, 14 пт, міжрядковий інтервал -1,5. Бажаний розмір статей від 8 до 15 сторінок. Посилання на джерела здійснюються за текстом у квадратних дужках із вказівкою номера сторінки. Наприклад - [1, с.28]. Бібліографічні показники джерел вказуються в кінці статті, як перелік використаної літератури за порядком появи у тексті статті. 
У кінці тексту статті ставится підпис автора.
 
До тексту статті додаються:
  • відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступень, вчене звання, місце роботи, посада, поштова адреса, E-mail, номер телефону);
  • аспірантам, ад’юнктам, пошукачам необхiдно додавати витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до опублікування або рецензію наукового керівника чи вченого з науковим ступенем;
  • фото автора (за бажанням).
  • дискета з відповідним текстом (бажаний формат RTF).
 
За погодженням з редакцією матеріали можуть бути направлені електронною поштою: або з сторiнки контакти.
 
 
При визначенні черговості публікацій передплатники журналу мають право на перевагу. 
Вдповідальність за достовірність поданої інформації та точність цитованого тексту несе автор статті. 
Редакція залишає за собою право робити скорочення та внесення змін до тексту статті.
Оригінали матеріалів, що надходять до редакції, не повертаються.